Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego twoj-kacik.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
  2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Mirosław Błażejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. EMBE Mirosław Błażejewski z siedzibą pod adresem ul. Sowińskiego 3/8, 14-100 Ostróda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7411977622, REGON:280533050 zwanego dalej EMBE.
  3. Dane osobowe zbierane przez EMBE za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  4. EMBE dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

5.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

– utworzenia i zarządzania Kontem;
– obsługi i realizacji Zamówienia;
– przeprowadzenia procesu płatności;
– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
– rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez SuperWnetrze.pl w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
– obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
– nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

6. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;

7. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

– archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
– obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
– windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
– przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
– przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

8. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu SuperWnetrze.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

9.Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu twoj-kacik.pl . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie twoj-kacik.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu twoj-kacik.pl; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu SuperWnetrze.pl.

9.1 Dane zbierane podczas rejestracji.
Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie oraz dodatkowo będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także nazwę firmy oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu twoj-kacik.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://twoj-kacik.pl/regulamin-sklepu/. Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

9.2 Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika.
Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu twoj-kacik.pl.

9.3 Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową.
Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik twoj-kacik.pl przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do systemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną email z potwierdzeniem złożenia zamówienia, Kupujący będzie miał możliwość anulowania lub zmiany zamówienia poprzez odesłanie zwrotnego maila z prośbą o anulowanie lub zmianę zamówienia.

9.4 Dane zbierane podczas zakupu.
Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu twoj-kacik.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem https://twoj-kacik.pl/regulamin-sklepu/

9.5 Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami.
Kontaktując się z nami za pomocą poczty email przekazujesz nam dane na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

9.6 Dane zbierane automatycznie.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep twoj-kacik.pl do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu twoj-kacik.pl zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu twoj-kacik.pl.

10. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta EMBE przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom EMBE co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

10.1 Podmioty przetwarzające. EMBE korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie EMBE. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

10.2 Administratorzy. EMBE korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

10.3 Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

11. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

12.W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.

13. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

14. W przypadku skierowania żądania EMBE udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

15.W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

16. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez EMBE tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EMBE i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez EMBE tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

17. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

17.1  Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu twoj-kacik.pl , jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji. Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty www.twoj-kacik.pl). Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link „wypisz się” znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres sklep@twoj-kacik.pl.

18. Ochrona prywatności i danych osobowych.

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych EMBE są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: sklep@twoj-kacik.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany danych osobowych które zostały zebrane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych EMBE są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

19. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe.

Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

20. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

21. Google Analytics

W naszym serwisie SuperWnetrze.pl stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawy jakości funkcjonowania sklepu aby każdy Klient mógł korzystać z jego zawartości bez problemów. Wykorzystanie tego urządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności. Zasady te dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzia Google Analytics, w tym celu powinien zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

22. Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów.

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie.

23. Opinie

Nasz sklep przekazuje informacje do firm które zbierają opinie.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Twój koszyk
Scroll to Top